വിൻ വിൻ കേരള ലോട്ടറി റിസൾട്ട് | WIN-WIN LOTTERY NO. W-450th DRAW held on 26/02/2018

Win-win-lottery-results Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

വിൻ വിൻ കേരള ലോട്ടറി റിസൾട്ട് | WIN-WIN LOTTERY NO. W-450th DRAW held on 26/02/2018 ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം,കേരളാ ലോട്ടറി ഇന്നത്തെ ഫലം,വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ഫലം,വിൻ വിൻ ലോട്ടറി റിസൽട്ട് 2018,WINWIN NEW LOTTERY RESULT ONLINE,Win Win Lottery Result Today,kerala lottery results today live results today,kerala lottery online purchase,kerala lottery ticket rate,kerala lottery rules and regulations,win win lottery result today live, kerala lottery live results.WIN-WIN LOTTERY  DRAW held AT SREE CHITHRA HOME AUDITORIUM,PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM.

1st Prize- Rs :6,500,000/-

WC 483424 (THRISSUR)

Consolation Prize- Rs. 10,000/-

WA 483424 WB 483424 WD 483424 WE 483424
WF 483424 WG 483424 WH 483424 WJ 483424
WK 483424 WL 483424 WM 483424

2nd Prize- Rs :200,000/-

WA 882150 (PALAKKAD)
WB 527531 (ALAPPUZHA)
WC 244190 (ALAPPUZHA)
WD 727774 (ALAPPUZHA)
WE 350043 (MALAPPURAM)
WF 388830 (ERNAKULAM)
WG 324837 (KANNUR)
WH 216497 (KASARGODE)
WJ 576497 (ERNAKULAM)
WK 386423 (KOLLAM)
WL 205516 (PALAKKAD)
WM 701468 (WAYANAD)

3rd Prize- Rs :100,000/-

WA 594375 (PALAKKAD)
WB 750375 (ERNAKULAM)
WC 784125 (MALAPPURAM)
WD 596446 (PALAKKAD)
WE 279215 (PALAKKAD)
WF 279919 (PALAKKAD)
WG 724649 (PATHANAMTHITTA)
WH 663447 (IDUKKI)
WJ 656403 (WAYANAD)
WK 590122 (PALAKKAD)
WL 253641 (KOTTAYAM)
WM 162397 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- Rs. 5,000/-

0492 1502 2131 2194 4954
5911 6093 7343 8169

5th Prize- Rs. 2,000/-

1527 2851 3622 3725 3777
6089 7799 8137 8687 9083
9212 9540

6th Prize- Rs. 1,000/-

0119 0197 0501 0595 2552
2742 3565 3729 4088 4092
4177 4641 4945 5212 5662
5738 6029 6040 6367 7162
7190 7817 7953 8001 8312
8450 8857 9141 9693 9707

7th Prize- Rs. 500/-

0462 0626 0637 1758 1805
1809 1927 2155 2283 2464
2493 2744 3007 3106 3187
3512 3799 4008 4250 4481
4514 4738 4791 5019 5152
5703 6114 6122 6124 6435
6939 7277 7416 7696 7826
8080 8163 8171 8512 8890
9135 9176

8th Prize- Rs. 100/-

0145 0155 0568 0751 1042
1139 1259 1347 1392 1832
1837 1951 1971 2093 2189
2260 2336 2963 2972 3070
3095 3456 3507 3641 3763
4087 4100 4102 4175 4252
4367 4422 4608 4726 4778
4864 4870 5040 5065 5192
5294 5712 5818 5934 6053
6081 6195 6238 6256 6469
6739 6820 6849 6861 6863
7035 7120 7163 7218 7325
7384 7529 7574 7912 7950
7998 8066 8106 8174 8539
8780 9044 9057 9073 9138
9215 9234 9301 9652 9662
9701 9791 9859 9969 9996

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government
Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 12/03/2018 at SREE
CHITHRA HOME AUDITORIUM, PAZHAVANGADI, EAST FORT,
THIRUVANANTHAPURAM
Sd/-
NOWSHAD PM
Deputy Director
Directorate Of State Lotteries , Vikas Bhavan,tvm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail